Get Adobe Flash player
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (พร้อมมอบตัว) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 140 คน 4 ห้อง ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2561


 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

*************************************************************************

          ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มีนโยบายในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองจึงกำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ตามรายละเอียดดังนี้


๑. จำนวนที่รับสมัคร   รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๑๔๐  คน ๔  ห้อง


๒. คุณสมบัติผู้สมัคร


                 ๒.๑ เป็นเด็กหญิง/เด็กชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๖  ปี และไม่เกิน  ๗  ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดเรียน  (เกิดก่อน ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕) 

                 ๒.๒  มีสัญชาติไทย

                 ๒.๓ มีภูมิลำเนาที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

                 ๒.๔ บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

๓. กำหนดการรับสมัครและมอบตัว


                 รับสมัครและมอบตัวตั้งแต่วันที่  ๕– ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  

๔.เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครและมอบตัว


                 ๔.๑ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑ ฉบับ)

                 ๔.๒ สูติบัตรฉบับจริง (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑ ฉบับ)

                 ๔.๓ ทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑  ฉบับ)
                 ๔.๔ ใบรับรองแพทย์

๕. การคัดเลือกเข้าเรียนและกำหนดการคัดเลือก

                 ผู้สมัครลำดับที่ ๑ – ๑๔๐  หากมีคุณสมบัติครบจะได้รับการพิจารณาเข้าเรียน หากเกินกว่าจำนวนที่โรงเรียนกำหนดทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ทันที่

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ....

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 12:19 น.)

 

ภาพข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
การประเมินนักเรียนพระราชทาน
พุธ, 14 มกราคม 2015
 การประเมินนักเรียนพระราชทาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันเด็ก
พุธ, 14 มกราคม 2015
 กิจกรรมวันเด็กปี 2558  ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการโรงเรียน

       

 นายประวิทย์ โอวาทกานนท์

      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นาฬิกา
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
149014
วันนี้วันนี้25
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้52
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้378
This MonthThis Month1040
เดือนนี้เดือนนี้149014