Get Adobe Flash player
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (พร้อมมอบตัว) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 140 คน 4 ห้อง ตั้งแต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2559


 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

*************************************************************************

          ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง มีนโยบายในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองจึงกำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  ตามรายละเอียดดังนี้


๑. จำนวนที่รับสมัคร   รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑จำนวน  ๑๔๐  คน ๔  ห้อง


๒. คุณสมบัติผู้สมัคร


                 ๒.๑ เป็นเด็กหญิง/เด็กชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๖  ปี และไม่เกิน  ๗  ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดเรียน  (เกิดก่อน ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔) 

                 ๒.๒  มีสัญชาติไทย

                 ๒.๓ มีภูมิลำเนาที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

                 ๒.๔ บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

๓. กำหนดการรับสมัครและมอบตัว


                 รับสมัครและมอบตัวตั้งแต่วันที่  ๖– ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  

๔.เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครและมอบตัว


                 ๔.๑ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑ ฉบับ)

                 ๔.๒ สูติบัตรฉบับจริง (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑ ฉบับ)

                 ๔.๓ ทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน  ๑  ฉบับ) 

๕. การคัดเลือกเข้าเรียนและกำหนดการคัดเลือก

                 ผู้สมัครลำดับที่ ๑ – ๑๔๐  หากมีคุณสมบัติครบจะได้รับการพิจารณาเข้าเรียน หากเกินกว่าจำนวนที่โรงเรียนกำหนดทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์ทันที่

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 15:47 น.)

 

ภาพข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
การประเมินนักเรียนพระราชทาน
พุธ, 14 มกราคม 2015
 การประเมินนักเรียนพระราชทาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันเด็ก
พุธ, 14 มกราคม 2015
 กิจกรรมวันเด็กปี 2558  ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต... อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการโรงเรียน

       

 นายประวิทย์ โอวาทกานนท์

      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นาฬิกา
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
144623
วันนี้วันนี้3
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้29
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้144
This MonthThis Month510
เดือนนี้เดือนนี้144623